Neutraler Header 

AVV online shop

Algemene Voorwaarden en informatie over het herroepingsrecht Bedrijf Dr. Anja Chevalier factory outlet Intervall textielverzorgingsmiddelen

Informatie over het herroepingsrecht

(1) De koper heeft het recht van herroeping volgens. § § 312d, 355 BGB, voor zover hij de overeenkomst als consument afsluit. Op ondernemers is dit recht niet van toepassing.
(2) De koper kan de overeenkomst binnen een maand zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen (bijv. per brief, fax, e-mail) of door terugzending van de goederen. De termijn begint met de kennisname van deze aankondiging. Om de herroeping te bevestigen is het voldoende om de goederen tijdig te verzenden.
(3) De herroeping moet worden gericht aan: Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall textielverzorgingsmiddelen, Postbus 6, 52383 Nideggen, Tel. 02427 – 6538, Fax 02427 – 8324; u.zimmermann@intervall.de
(4) In het geval van een effectieve herroeping, moeten de wederzijds ontvangen goederen en het eventuele gebruik (bijv. rente) worden overhandigd. Indien de ontvangen goederen door de koper geheel of gedeeltelijk, ofwel terugbetaald worden zich alleen in een verslechterde toestand bevinden, moet een passende vergoeding te worden betaald, zelfs indien de schade is ontstaan door het beoogde gebruik van de goederen. Met de overhandiging van goederen geldt dit niet als de verslechtering is uitsluitend – net als de koper in een winkel – het gevolg van proberen is geweest. Verder kan de koper de vergoedingsverplichting vermijden door niet het goed als eigenaar in gebruik te nemen en het vermijden van alles, dat diens waarde aantast.
(5) De reguliere kosten voor het terugzenden komen voor rekening van de koper, indien de geleverde goederen gelijk zijn aan de bestelde en als de prijs niet meer dan €40, – bedraagt of indien de koper tegen een hogere prijs het goed op het moment van de herroeping nog niet heeft betaald dan wel de tegenprestatie of een contractueel vastgelegde gedeeltelijke betaling heeft voldaan. Anders is de retourzending zonder kosten. Betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen voldaan worden. De termijn begint voor u bij de verzending van uw weigeringsverklaring, voor ons bij de ontvangst.
(6) De koopovereenkomst wordt geannuleerd na de terugzending van de goederen. Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddellen doet haar best om al gedane betalingen binnen 14 dagen per banktransactie terug te betalen. Verplichtingen tot betaling moeten door de koper binnen 30 dagen na het verzenden van de herroeping kennisgeving worden voldaan.
(7) In het geval van een herroeping is de koper verplicht om ontvangen goederen onmiddellijk, uiterlijk binnen een termijn van zeven dagen naar Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen.

Algemene Leveringsvoorwaarden
§ 1 Toepasbaarheid
(1) Voor alle contracten gelden uitsluitend de actuele algemene voorwaarden, andere voorwaarden worden geen inhoud van het contract, zelfs als ze expliciet met elkaar in tegenspraak zijn.
(2) De bij iedere opdracht (§ 4) aangegeven gespecificeerde gebruiksvoorwaarden worden onderdeel van het contract.
(3) Contracttaal is Duits.
§ 2 Aanbieder/contractpartner
(1) Verkoopster van de producten is het bedrijf Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen, in Effel 4, 52385 Nideggen, vertegenwoordigd door de manager Dr. Anja Chevalier, aldaar.
(2) Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen is te bereiken via: Tel. 02427 – 6538, Fax: 02427 – 8324, u.zimmermann@intervall.de
§ 3 Productbenaming, toepassing, prijs
(1) Die Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen biedt haar gespecialiseerde producten ter verkoop aan. Daarbij gaat het om speciaalwasmiddel. De verdere beschrijving is afgeleid van de productbeschrijving die kan worden bekeken bijvoorbeeld in www.intervall.de.
(2) Manieren voor goed gebruik van het product vloeit voort uit de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
(3) Totaalprijs van de goederen is de op het tijdstip van contractafsluiting (§ 4) aangekondigde prijs. Deze is inclusief de door Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen af te voeren BTW. Toegevoegd de aangekondigde verzendkosten en eventuele rembourskosten. Alle prijzen zijn vermeld, met inbegrip van betaling en verzending en gelden alleen binnen Duitsland en alleen op het moment van bestelling. Door bijwerking van de website van Intervall Textilpflegemittel GmbH (op dit moment: www.intervall.de) alle voorgaande prijzen en andere informatie over goederen ongeldig. Maatgevend is de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.
§ 4 Sluiting van het contract, contractuele verplichtingen
(1) Als de koper niet in staat was om de nauwkeurigheid van de gegevens in het bevestigingsvenster te controleren, sluit deze de bestelling af door het corresponderende formulier in te vullen en het klikken op de knop “bestellen” te voltooien. Daarna is de koper aan het aanbod gebonden.
(2) Na ontvangst van de contractbevestiging van Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen bij de koper is de koopovereenkomst gesloten.
§ 5 Manieren van betaling
(1) De koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract en is het binnen een week te betalen zonder enige aftrek. De kosten die voortvloeien uit onjuiste rekeninginformatie of terugboekingen van banken en spaarbanken, die niet de schuld van Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen zijn, komen voor rekening van de koper.
(2) De koper betaalt de totale prijs plus de kosten van de levering, onder vermelding van het ordernummer op het volgende rekeningnummer:
Dr. Anja Chevalier Fabrikverkauf INTERVALL Textilpflegemittel
rekening: 7418 908
BLZ: 395 501 10
IBAN: DE73 3955 0110 0007 4189 08
BIC: SDUEDE33XXX
Sparkasse Düren.
Met de betaling is het verschuldigde bedrag bij Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen voldaan.
§ 6 Levering
(1) Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen levert de bestelde goederen aan het door de koper aangegeven adres. De koper heeft begrip voor uit onjuistheid van het afleveradres of een andere eventuele onnauwkeurigheid onstane extra kosten en heeft deze te dragen.
(2) Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen is ontslagen van haar verplichting tot levering, indien een product als gevolg van overmacht of productie-stop niet beschikbaar is en Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen de bestelde goederen niet onder redelijke voorwaarden heeft kunnen verkrijgen door omstandigheden, die pas na contractafsluiting hebben plaatsgevonden en waarvoor Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Hierover zal de koper onmiddellijk door Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen worden geïnformeert. Betaalde vergoeding door de koper zal onmiddellijk worden terugbetaald.
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
Tenzij en totdat aan alle uit de koopovereenkomst en de uitvoering van alle bestaande vorderingen door Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen wordt voldaan, blijven de goederen eigendom van Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen.
§ 8 Herroeping
1) De koper wordt niet een contractueel recht op ontbinding toegezegd.
(2) Deze heeft echter het recht van herroeping volgens § § 312d, 355 BGB, voor zover hij de overeenkomst als consument afsluit. Op ondernemers is dit recht niet van toepassing.
§ 9 Claims
(1) Er geldt de wettelijke garantie.
(2) Indien de koper ondernemer is, zo gaat dus het risico van overhandiging van de goederen aan de vervoerder op hem over.
(3) De informatie en de foto’s op de website van Intervall Textilpflegemittel GmbH hebben louter informatief karakter en bieden geen garantie in welke vorm dan ook.
(4) Kennelijke fouten of foutieve leveringen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen te worden gecommuniceerd. Voor defecten, zoals gedefinieerd door een koper, die niet consument in de zin van § 13 BGB is, wordt Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen het recht tot het leveren van correctie of vervanging toegekend. Als geen van beide mogelijk is, dan heeft de koper recht op een vermindering van de koopprijs vraag of het ontbinden van de overeenkomst.
§ 10 Kosten van het terugzenden
Bij het weigeren van juist verzonden goederen draagt de koper de reguliere kosten van het terugzenden.
§ 11 Taken en verplichtingen van de koper
De koper is in elk geval verantwoordelijk voor de juiste invoer van zijn gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het contract en/of het gebruik van de diensten. Wijzigingen in deze gegevens moeten onmiddellijk worden gemeld door de koper, indien mogelijk online, of schriftelijk aan Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen.
§ 12 Privacy policy
Koper begrijpt en gaat akkoord met het feit, dat zijn voor transacties noodzakelijke gegevens worden opgeslagen op een harde schijf in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en de telediensten Wet Bescherming Persoonsgegevens en vertrouwelijk worden behandeld. De koper gaat akkoord met het feit dat zijn gegevens aan derden kunnen worden verstrekt voor de bestemming van kredietbewaking. De koper kan te allen tijde verzoeken om de verwijdering van zijn gegevens. De Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen zet zich in deze zaak ervoor in, de snelle verwijdering van de gegevens te garanderen, mits alle ordertransacties volledig zijn verwerkt en om te voorkomen dat de verwijdering om andere bepalingen niet mogelijk is.
§ 13 Auteursrechten
De producten van Intervall Textilpflegemittel GmbH en alle daarmee in verband staande en eventuele gerelateerde materiële of immateriële werken, zoals ook deze gebruiksvoorwaarden worden door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten staan uitsluitend Intervall Textilpflegemittel GmbH toe. Copyright omvat alle fotografische weergaven van bepaalde producten, logo’s en andere vormen van presentatie binnen het werk en illustraties.
§ 14 Disclaimer
Dr. Anja Chevalier – factory outlet INTERVALL verwijst op haar website met links naar andere sites op internet. Dr. Anja Chevalier – factory outlet INTERVALL heeft geen enkele invloed op de inhoud van gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud, evenals maakt zij zich met de gelinkte pagina’s deze niet tot haar eigen. Deze verklaring geldt voor alle links en alle inhoud van de pagina’s waarnaar links leiden.
§ 15 Aansprakelijkheid
(1) Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen treft geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. de door de koper aangegeven gegevens. De Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking aan de door koper opgegeven e-mailadres door omstandigheden waarvoor de Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen niet verantwoordelijk is.
(2) De Anja Zimmerman – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen garandeert de mogelijkheid van een voor beoogde gebruik geschikt product. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of het product aan de voorwaarden voldoet.
(3) De aansprakelijkheid van Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen is in het bijzonder uitgesloten voor producten, die niet op de voorgeschreven wijze worden gebruikt of bij niet-naleving van de gespecificeerde uitsluitingen van het gebruik.
(4) Vorderingen tot schadevergoeding tegen de Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen zijn onafhankelijk van de juridische reden uitgesloten, in het bijzonder als gevolg van vertraging of onmogelijkheid, schending van consulting en bijkomende contractuele verplichtingen, zoals pre-contractuele verplichtingen, contractbreuk, schending van rechten van industriële eigendom en onrechtmatige daad, of dat Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen met opzet of door grove schuld of schade als gevolg van de schending van een gegarandeerde kwaliteit.
(5) Voor zover Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen aansprakelijk is ten gronde, blijft de vordering tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare schade. In ieder geval is de vergoeding van gevolgschade zoals gederfde winst uitgesloten. Deze beperking van de schade is niet van toepassing indien de schade veroorzakende gebeurtenis door Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen werd veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
(6) Alle vorderingen tot schadevergoeding tegen de Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen vervallen zes maanden na passage van risico’s. Dit is niet van toepassing op claims na ongeoorloofd handelen.
(7) Bij vorderingen uit hoofde van de productaansprakelijkheidswetgeving zijn deze bepalingen niet van toepassing.
§ 16 Overige bepalingen
(1) De koper kan rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uitsluitend met de voorafgaande schriftelijke toestemming door Dr. Anja Chevalier – factory outlet Intervall Textielverzorgingsmiddelen aan een derde partij overdragen.
(2) De contractuele relatie van de contractpartijen in het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht.
§ 17 Salvatorische clausule, justitiële bevoegdheid
(1) Indien een bepaling in dit contract met deze clausule geheel of gedeeltelijk ongeldig is, of indien de overeenkomst een maas in de wet bevat, resteert de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen.
(2) Heeft de particuliere consument geen woonplaats binnen de Europese Unie, dan is de rechtbank in Nideggen bevoegd. Bij alle betrekkingen met de consument binnen de Europese Unie is tevens het recht in de residentie van de consument van toepassing, voor zover het wettelijke bepalingen in verband met de consument betreft. Indien de koper een ondernemer, zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal fonds is, dan ligt de exclusieve bevoegdheid bij de rechtbank in Nideggen voor alle uit de contractuele relatie direct of indirect voortvloeiende geschillen. Als u vragen heeft met betrekking tot afzonderlijke bepalingen van deze algemene levervoorwaarden, kunt u deze per e-mail direct aan info@intervall.de richten. Deze worden dan zo snel mogelijk beantwoord.
Dr. Anja Chevalier – Fabrikverkauf Intervall Textilpflegemittel
Im Effels 4, D-52383 Nideggen
Tel. 02427 – 6538, Fax: 02427 – 8324
E-Mail: u.zimmermann@intervall.de
Privacy policy
Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Als u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, gebruiken we deze alleen om uw aanvragen te beantwoorden, opdrachten voor u uit te voeren en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen als het voor het doel van de overeenkomst nodig is – in het bijzonder de overdracht van de bestelgegevens aan leveranciers -, bijvoorbeeld voor facturering of als het concreet met u afgesproken is. U heeft te allen tijde het recht om een eenmaal gedane toezegging met uitwerking naar de toekomst te herroepen. De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens gebeurt, indien u uw toestemming tot opslag herroept, als kennisname van het beoogde doel van de opslag niet meer nodig of de opslag om andere juridische redenen niet ontvankelijk is.
Cookies & Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics (webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc) Google Analytics maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De gegevens (o.a. IP-adres) worden voor evaluatie en opslag op de servers van Google in de VS overgedragen. Google genereert rapporten over het gebruik van de website voor evaluatie door de exploitant van deze website. Google reikt onder de volgende uitgangspunten gegevens aan derden: 1. Voor zover dit wettelijk wordt bepaald of 2. Derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Cookies kunnen worden voorkomen in de browserinstellingen; mogelijk kunt u dan echter niet alle functies van de website gebruiken. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de hierboven beschreven verwerking en analyse van de informatie door Google.

Colofon

Dr. Anja Chevalier Fabrikverkauf INTERVALL
Im Effels 4
D-52385 Nideggen
Tel.: 02427 – 6538
Fax: 02427 – 8324
u.zimmermann@intervall.de

Steuer-Nr.: 207/5271/1069
Ust-Id-Nr.: DE 22 164 59 31

Gebruiksrecht foto's
Weyer & Grill
Fotolia
iStockPhoto
Sigrun Franken

INTERVALL textielverzorgingsmiddel GmbH
Postbus 10 05 27
D-41005 Mönchengladbach
Tel: +492161-602272
Fax: +492161-651257
E-Mail: info@intervall.de
AVV & colofon
Privacy Policy
Ingrediënten (engels)
Toonaangevende fabrikanten radenonderhouds INTERVALL