DE BETEKENIS VAN DE NIEUWE GHS-GEVARENSYMBOLEN OP INTERVALL-PRODUCTEN

In de hele Europese Unie geldt vanaf 01.06.2015 een nieuw markeringssysteem dat ook voor wasmiddelen wordt toegepast. Deze veranderingen zijn geënt op het "Global Harmonised System" GHS dat door de Verenigde Naties afgekondigd is en door de EU geïmplementeerd wordt om consumenten binnen de EU op een nog uniformere manier over mogelijke gevaren te kunnen informeren. Ook producten waarvan de recepturen al 30 jaar of langer onveranderd zijn gebleven, moeten met deze pictogrammen worden gemarkeerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er nu producten moeten worden gemarkeerd, waarbij dit in het verleden niet het geval was. Helaas is juist dat bij onze producten het geval die nu successievelijk op de markt komen met het volgende pictogram:

Zijn onze producten nu gevaarlijker dan vroeger?

Nee, want in onze wasmiddelen gebruiken wij alleen ingrediënten en bestanddelen die aan alle wettelijke voorschriften van de EU voldoen en in die zin getest en toegelaten zijn. Bovendien zijn onze recepturen deels al meer dan 30 jaar niet meer veranderd. De enige receptuuraanpassing bij de tenestar zijdeverzorging aan het begin van de jaren 90 betrof bijvoorbeeld een nieuw parfum (omdat de  productie van het bestaande parfum beëindigd werd, hadden we geen andere keus!)

De informatie volgens het pictogram luidt nu als volgt:

OPGELET: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten lang behoedzaam spoelen met water. Eventuele contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts of zoek medische hulp. BIJ INSLIKKEN: Bij onwelzijn contact opnemen met een INFORMATIECENTRUM VOOR GIFTIGE STOFFEN of een arts.

Deze informatie informeert u erover welke gevaren mogelijk zijn, wanneer er zich een incident met het product voordoet en u het product onverdund in de ogen krijgt.  Er wordt dus alleen attent gemaakt op potentiële gevaren - niet op een risico bij normaal gebruik.

 

Zolang onze producten altijd volgens de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen worden gebruikt, hoeft men zich geen zorgen over de veiligheid te maken. De omgang met een mes en vork kan bijvoorbeeld een gevaar inhouden, want zowel het mes als de vork kunnen de huid verwonden, wanneer er onachtzaam mee omgegaan wordt. Bij een veilig gebruik - zoals we dat al in de kinderjaren leren - bestaat er echter geen risico. Dit geldt ook in alle opzichten voor onze speciale wasmiddelen.

Tot nu toe hoefden wij geen gevarenpictogrammen op onze speciale wasmiddelen af te drukken, omdat de betreffende bestanddelen volgens de vroegere EU-richtlijnen voor wasmiddelen onder de drempelwaarden voor een vermelding bleven. De nieuwe drempelwaarden zijn echter zo sterk verlaagd, dat markering nu wel verplicht is.

Voor producten die voor 01.06.2015 op de markt gebracht zijn, geldt een overgangsperiode tot mei 2017. Daarom is het mogelijk dat identieke producten met verschillende markeringen naast elkaar staan. Maar geheel onafhankelijk van de markering geldt het volgende: Wanneer u zich aan de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen en aan de doseringsadviezen houdt, kunt u ervan uitgaan dat het gebruik van onze speciale wasmiddelen veilig is voor u en het milieu.

Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Afbreken
Sluiten